Bazując na wypracowanych wcześniej dobrych praktykach i wynikach eksperymentu, ustaliliśmy, co jest potrzebne do sprawnej pracy w architekturze mikroserwisowej. Zobacz, co znajduje się na liście wymagań dla mikroserwisów.

niezwlocznie_uruchomic_mikroserwisSZYBKIE TWORZENIE
ŚRODOWISKA
by niezwłocznie uruchomić nowy mikroserwis

mikroserwisySTANDARDOWE
SPOSOBY KOMUNIKACJI
by ujednolicić komunikację w systemie i poza nim

szybkie_zmianyAUTOMATYCZNE
WDRAŻANIE W JEDNYM
KROKU
by umożliwić jak najczęstsze i szybkie zmiany w systemie

monitorowanieMOŻLIWOŚĆ
MONITOROWANIA
by zwiększyć szanse na przeciwdziałanie awariom

zespol_utrzymujacy_prace_mikroserwisuDOKUMENTACJA
ARCHITEKTURY POWIĄZAŃ
MIKROSERWISU
by usprawnić pracę zespołu
utrzymującego mikroserwis

 

prowadzenie_dziennika_nledowPROWADZENIE
DZIENNIKA ZMIAN
by umożliwić śledzenie nowych
funkcji poprawek błędów

identyfikacja_zaleznosciIDENTYFIKACJA
ZALEŻNOŚCI
by dobrze zaplanować
rozwój systemu

wskazanie_wlasciciela_mikroserwisuWSKAZANIE WŁAŚCICIELA
MIKROSERWISU
by skrócić czas zgłaszania
nowych funkcjonalności lub awarii

dostepnosc_mikroserwisuNIEZALEŻNOŚĆ
MIKROSERWISÓW
by zapewnić wysoką
dostępność mikroserwisu

uruchomienie_mikroseriwsuSZKIELETY DO TWORZENIA
MIKROSERWISÓW
by oszczędzić czas
na dostosowanie się
do standardów

Po bardziej obszerny materiał zapraszamy do przygotowanego przez nas e-booka -Poznaj mikroserwisy. 


Nawigacja